Informācija par autortiesībām un tehniskajiem ierobežojumiem

Autortiesības

Šajā dokumentā sniegtā informācija, kā arī URL un citas atsauces uz interneta Web vietām var tikt mainītas bez brīdinājuma. Šim dokumentam ir tikai informatīvs raksturs. Risku par šī dokumenta izmantošanu un ar to saistītajām sekām pilnībā uzņemas lietotājs, un korporācija Microsoft nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas. Ja nav norādīts citādi, tad šeit aprakstītajos piemēros minētie uzņēmumi, organizācijas, produkti, domēnu nosaukumi, e-pasta adreses, logotipi, personas, vietas un notikumi ir izdomāti un tie nav saistāmi ar reāliem uzņēmumiem, organizācijām, produktiem, domēnu nosaukumiem, e-pasta adresēm, logotipiem, personām, vietām vai notikumiem. Par spēkā esošās likumdošanas autortiesību jomā ievērošanu ir atbildīgs lietotājs. Neierobežojot autortiesības, nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst reproducēt, glabāt vai ievietot citiem pieejamā sistēmā, kā arī jebkādā veidā, jebkādiem līdzekļiem (elektroniskiem, mehāniskiem, ar fotokopijām, ierakstiem vai citiem līdzekļiem) un jebkādā nolūkā nodot tālāk bez nepārprotamas korporācijas Microsoft rakstiskas atļaujas.

Korporācijai Microsoft var piederēt patenti, patentu pieteikumi, preču zīmes, autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz šajā dokumentā aprakstītajām tēmām. Izņemot gadījumus, kas nepārprotami noteikti jebkādā rakstiskā Microsoft licences līgumā, ar šo dokumentu lietotājam netiek sniegta nekāda šo patentu, preču zīmju, autortiesību vai cita intelektuālā īpašuma licence.

© 2004 Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas.

Microsoft, ActiveSync, IntelliMouse, MS-DOS, Windows, Windows Media un Windows NT ir korporācijas Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Šajā materiālā minēto reālo uzņēmumu un produktu nosaukumi, iespējams, ir to īpašnieku preču zīmes.

Attēlu autori

Institūcijas, fotogrāfi un operētājsistēmā Microsoft Windows XP redzamo fotoattēlu autortiesību īpašnieki, kam pieder tiesības uz intelektuālo īpašumu, ir uzskaitīti šeit.