kodera sievas pieziimes


Origjinaals ir tur: http://www.exler.ru/novels/wife.htm


[txt]pt.     i      (25 komentâri)
[txt]pt.    ii      (4 komentâri)
[txt]pt.   iii   epizode pirmaa   (8 komentâri)
[txt]pt.   iii b   epizode otraa   (3 komentâri)
[txt]pt.    iv   izliigums   (5 komentâri)
[txt]pt.     v   saruna ar teevu   (4 komentâri)
[txt]pt.    vi   romantisks staasts   (6 komentâri)
[txt]pt.   vii   pirmaa stunda   (3 komentâri)
[txt]pt.  viii   maajasdarbs   (2 komentâri)
[txt]pt.  viii b   maajasdarbs (nobeigums)   (1 komentârs)
[txt]pt.   xix   tantuku invaazija   (9 komentâri)
[txt]pt.     x   alternatiivs precinieks   (3 komentâri)
[txt]pt.     x b   alternatiivs precinieks (turpinajums)   (1 komentârs)
[txt]pt.     x c   alternatiivs precinieks (turpinajums)   (1 komentârs)
[txt]pt.     x d   alternatiivs precinieks (nobeigums)   (nav komentâru)
[txt]pt.    xi   principiaals striids   (1 komentârs)
[txt]pt.   xii   izstâde   (2 komentâri)
[txt]pt.   xii b   izstâde (turpinâjums)   (1 komentârs)
[txt]pt.   xii c   izstâde (turpinâjums 2)   (nav komentâru)
[txt]pt.   xii d   izstâde (turpinâjums 3)   (1 komentârs)
[txt]pt.   xii e   izstâde (turpinâjums 4)   (3 komentâri)
[txt]pt.   xii f   izstâde (turpinâjums 5)   (12 komentâri)
[txt]pt.   xii g   izstâde (nobeigums)   (2 komentâri)
[txt]pt.  xiii   negaidîtie nodomi   (4 komentâri)
[txt]pt.   xiv   vecâku reakcija   (9 komentâri)
[txt]pt.    xv   gatavođanâs vizîtei   (5 komentâri)
[txt]pt.   xvi   vizîtes sâkums   (4 komentâri)
[txt]pt.  xvii   pirmâ kauja   (3 komentâri)
[txt]pt. xviii   karaliskâ rokas lűgđana   (9 komentâri)

Pçdçjie 20 komentâri:

otosip @ 2018-02-11 19:21 for #4

verovapaat nettikasinot

aniguki @ 2016-10-16 08:52 for #1

тут сео

itibyj @ 2016-10-11 18:31 for #1

Если вам нужно купить мужскую майку, то в таком случае вам требуется зайти к нам, только у нас самые выгодные акции очень много хороших акций, а еще, наши консультанты посодействуют избрать то что вам подойдет и сделают превосходную скидку.

eqyfyco @ 2016-10-11 03:41 for #1

Я очень долго хочу футболки для беременных, но все что отыскиваю на базаре не подходит, так что решил разыскать в глобальной сети. Первое что я отыскал оказался занимательный сайт, где был большой ассортимент товара дешево. Теперь буду только там заказывать и рекомендовать пользователям

uzyseq @ 2016-09-26 22:33 for #1

В данное время довольно многие пытаются найти резервный источник постоянного дохода, на портале http://superbigmoney.ru/ можно разузнать, как можно зарабатывать деньги у себя в домашних условиях, а также довольно много прочей оригинальной информации. Это довольно важная тематика т.к. любой мечтает быть финансово независимым и обеспечить себе все, что угодно',

exutus @ 2016-09-25 12:28 for #1

В наши дни очень многие пытаются подыскать дополнительный источник постоянного дохода, на сайте superbigmoney можно разузнать, как можно заработать деньги в домашних условиях и огромную массу прочих уникальных сведений. Это весьма популярная тема поскольку любой мечтает быть финансово независимым и обеспечить себе все, что захочет',

sozykeqer @ 2016-07-30 09:59 for #1

Заходите на форум odnoklassnikipc.ru тут вы сможете отыскаить достаточно много интересного, а главное вы сможете общаться с друзьями, делится фотографиями, все что вам нужно пройти регистрацию и написать свой аккаунт

wynafon @ 2016-07-05 08:54 for #1

https://www.maultalk.com/

mnx @ 2011-09-06 13:04 for #29

hjo, hjo! Speeciigi! Divaini ka agrak nebiju ticis pie sii staastinja. Tagad jaaturpina lasiit origjinalvalodaa! ;)

ADEX @ 2009-10-13 23:56 for #5

Shitaads Windowz Must Die un Pingviinu fans lieto NT un 2000 Ofisu? Neticu...

Ljovik @ 2008-07-11 05:43 for #7

xmmm kakoe sovpadenie.. i ja Ljova

hah @ 2008-04-12 18:26 for #1

baac taads chau taads siests un meitene blondiine :D

spigana @ 2007-08-15 17:58 for #21

Bija kâdreiz tâds senais grieíis Herostrats, kurð arî gribçja iekïût vçsturç un tîði nodedzinâja Efesas Artemîdas templi. Tâds liels templis bija, 133 metrus garð, varens. Par to tiesa piesprieda viòam nâvessodu, bet nekas, atradâs viens vçsturnieks Teopomps, kas ðo Herostratu iemûþinâja. karoc, ideja tada- cilveks, kas velas gut ieveribu (parasti ari gust), iznicinot kko patiesam ieverojamu. piemeram, Dantess (nosava Puskinu) un daudzi citi.

Felisa @ 2007-07-29 23:27 for #12

Njaa, tâ tai dzîvç iet, ne i nodaïa naf pagâjusi kâ cits pretendents...tam-param...nâkoðâ nodaïa... Ui, vçls jaf...nu vel pçdçjo (;

Felisa @ 2007-07-29 22:29 for #11

Man gan kârtîba mâjâs un parketu uzreiz atpazîst kâ parketu (; Kkâ âtri viòð par precçðanos iedomâjâs vai ierunâjâs. Brînums, kâ es ðo nebiju iepriekð lasîjusi un te pabijusi...interesanti.. (: p.s. maby kâdreiz iekomunicçt ar mûsu soliòu veèiòâm, viòas tieðâm varçtu bût wel kkam sociâlam noderîgas..ne tikai kâ ziòu ievâkðanai... (:

Felisa @ 2007-07-29 21:41 for #10

Tik daudzsoloði iesâkâs un , ak vai, - aprâvâs /:

Felisa @ 2007-07-29 20:43 for #9

Toch gara lasâmviela, bet kkâ âtri lasâs (: A tas tip-top [wot gluzhi tâpat nodomâju] :D NJaa, tie tantuki pie mâjas, kuras zina wissu par visiem, nez, vai es ar tâda rajôna pïâpa bûðu--

Felisa @ 2007-07-29 20:19 for #8

Hmm...shoreiz teetuks nebi tik jauks, manupraat vinjam tur ne Linuxa, bet taas tur speeles atkariiba.

Felisa @ 2007-07-29 20:02 for #7

Laikam tomçr katrâ skolâ ir atrodams kâds skolotâjs, kurð bûtu cienîgs ðadas tradîcijas pretendents - Fui , tâdiem izvirtuïiem! (;

Felisa @ 2007-07-29 19:27 for #6

Njaa...papucîc iòèîgs (:

   22-03-18 Mazliet mainiita dalju numeraacija. 
        Ceru, ka tas nav radiijis neertiibas 
        vai cilveeku upurus.

http://laacz.lv/wife/